Μέτρηση Κοινωνικού Αντίκτυπου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Το έργο στοχεύει να ενδυναμώσει τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της Κοινωνία των Πολιτών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους, τη διαφάνεια και τη διακυβέρνησή τους μέσω της εφαρμογής μεθόδων Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου.

Η κατάσταση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Διαφάνεια, λογοδοσία και αξιολόγηση

Στην Ευρώπη, παρατηρείται η δημιουργία μεγάλου αριθμού μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην παροχή ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν συνοδεύεται από συστηματικές πρακτικές και εργαλεία διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι τείνουν να μην εμπιστεύονται πραγματικά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αποδείξουν ή να μετρήσουν συστηματικά με πραγματικά αντικειμενικό τρόπο τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Επομένως είναι σημαντικό να σχεδιαστεί μια κοινή μεθοδολογία/προσέγγιση την οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν όλες οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

ΣΤΟΧΟΙ

Η συνεισφορά του έργου

Τα μέλη του προσωπικού, που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, θα επωφεληθούν άμεσα, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία, βελτιώνοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και αποκτώντας κίνητρα και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την καθημερινή τους εργασία.

3 Φάσεις

Μεθοδολογία και αποτελέσματα

Ομάδες στόχου

Ενδιαφερόμενα μέρη του Τρίτου Τομέα

Το έργο SIM4CSOs αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις ακόλουθες ομάδες. Ανήκετε σε μία από αυτές τις ομάδες-στόχους; Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο έργο, επικοινωνήστε μαζί μας!

Το προσωπικό των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

– Γνώσεις και δεξιότητες εξοικείωσης και εφαρμογής σε καθημερινή εργασιακή βάση της έννοιας της μέτρησης του αντικτύπου των δραστηριοτήτων/εργασίων τους
– Δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων
– Δεξιότητες στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εργασίας τους
– Κίνητρα και τις δεξιότητες για συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες με μέλη άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα.

Το προσωπικό των εταίρων οργανισμών

– Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής της μεθοδολογίας μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου ·
– Βελτίωση της δικτύωσης και συνεργασίας με τα άλλα μέλη των εταίρων.

Το δίκτυο οργανισμών των εταίρων, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου

– Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μεθοδολογικές πτυχές της μέτρησης του κοινωνικού του αντικτύπου
– Κατανόηση των πλεονεκτημάτων εφαρμογής των εργαλείων που δημιουργήθηκαν για τη μέτρηση του αντικτύπου τους
– Βελτίωση των προοπτικών συνεργασίας με ομότιμες οργανώσεις από διαφορετικές χώρες και τομείς.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

– Βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την προώθηση, τον πολλαπλασιασμό και την ενσωμάτωση της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου με στόχο την επίτευξη βιώσιμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ·
– Κατανόηση της ανάγκης δημιουργίας συστημάτων μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου.

Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) / ενώσεις

– Ευαισθητοποίηση και γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου
– Συμβολή στη βελτίωση του έργου τους
– Εφοδιασμός των οργανώσεων με τις απαραίτητες γνώσεις για την απόδειξη με θεμελιωμένο τρόπο του αντίκτυπου που επιφέρουν μέσω της καθημερινής τους εργασίας

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας, για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες σχετικά με το έργο SIM4CSOs

Εγγραφείτε