Κοινοπραξία SIM4CSOs

Μια κοινοπραξία φορέων αποτελούμενη από μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα κοινωνικής έρευνας, κέντρα κοινωνικής καινοτομίας, μια μικρομεσαία επιχείρηση και ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Συντονιστής του έργου είναι το Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS), μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην ενδυνάμωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι η Κροατία, η Κύπρος, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

Βασικά κριτήρια

Οι εταίροι του έργου πληρούν τα ακόλουθα

  • ενδιαφέρον για τους στόχους του έργου και για την πρακτική προώθηση των αποτελεσμάτων του στον δικό τους τομέα·
  • εμπειρογνωμοσύνη για τη συμβολή στα πνευματικά προϊόντα του έργου·
  • ικανότητα παροχής κατάρτισης σε μια τομεακή ομάδα·
  • ικανότητα διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στις χώρες τους και σε διεθνές επίπεδο.

Το HIGGS είναι μια ελληνική Μη-Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την ενίσχυση των ΜΚΟ στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγραμμάτα. Μέχρι σήμερα, το HIGGS έχει υποστηρίξει περισσότερες από 149 ΜΚΟ μέσα από τα βασικά προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων: Accelerator, Incubator and Recharge. Το HIGGS διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων της ΕΕ (Erasmus+, AMIF, EEA Grants) ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση της γνώσης γύρω από το ελληνικό οικοσύστημα των ΜΚΟ μέσα από τη συμμετοχή του σε έρευνες, δημιουργώντας ένα σημαντικό αποθετήριο γνώσης για την κοινωνία των πολιτών και διαδίδοντας καλές πρακτικές. Ως εκ τούτου, το HIGGS λειτουργεί ως «κόμβος» μεταξύ των ΜΚΟ στην Ελλάδα, καθώς και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που επιθυμούν να συνδεθούν με τις ελληνικές ΜΚΟ

Η NOVA είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ινστιτούτα Κοινωνικών Επιστημών στη Νορβηγία. Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνες που αφορούν σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας και του κράτους πρόνοιας, εστιάζοντας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματά του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς

Η ACT Groupa ιδρύθηκε το 2003 και βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Κροατίας. Είναι μια ένωση/ΜΚΟ που ενδυναμώνει το οικοσύστημα κοινωνικής οικονομίας στην Κροατία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η βασική δραστηριότητα της AG είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, η υποστήριξη επιχειρήσεων και η εκπαίδευση/κατάρτιση σε διάφορους τομείς. Υποστηρίζει τους επιχειρηματίες στην ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησής τους παγκοσμίως μέσα από προσαρμοσμένα και δομημένα προγράμματα, με έμφαση στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση, την καθοδήγηση, την προώθηση και τη δικτύωση. Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου αποτελεί για την ACT Groupa ένα σημαντικό κομμάτι των επιχειρήσεων.

Το CESIE είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Σικελία, ιδρύθηκε το 2001 και εμπνεύστηκε από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών, το CESIE συνδέει τοπικά, εθνικά και διεθνή πλαίσια και δεσμεύεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την αλλαγή στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων. Το CESIE χωρίζεται σε έξι μονάδες που συνεργάζονται και διαχειρίζονται δραστηριότητες στους συγκεκριμένους τομείς τους: Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, Δικαιώματα και Δικαιοσύνη, Ενήλικες, Μετανάστευση, Σχολείο, Νεολαία.

Οι στόχοι του CESIE είναι:
• Βελτίωση της δια βίου εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω διεθνικών έργων στα οποία συμμετέχουν τοπικές κοινότητες
• Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης γειτονικών περιοχών και πέραν αυτής μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης
• Προώθηση της προόδου και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα
• Υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα όλων των ηλικιών, διασυνοριακά και σε όλους τους τομείς
• Τόνωση της τοπικής ανάπτυξης προσαρμόζοντας διεθνείς καλές πρακτικές και μεθόδους

Το MIDOT είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως στόχο να προωθήσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο ως το κύριο κριτήριο για την κοινωνική δράση μέσα από τη δημιουργία προηγμένων εργαλείων για κοινωνική μέτρηση, την αξιολόγηση ΜΚΟ, τη συμβουλευτική, την ανάπτυξη κοινωνικών προτύπων, την κοινωνική χαρτογράφηση, την εφαρμοσμένη έρευνα, συνέδρια και εκπαίδευση.

Η INOVA+ είναι μια πορτογαλική εταιρεία που ειδικεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης οργανώσεων μέσω της καινοτομίας, της διεθνούς συνεργασίας και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και αξιοσημείωτη επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, το INOVA+ συνεργάζεται τακτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων και υπηρεσιών. Ενεργώντας ως βοηθός για τη συμμετοχή άλλων οργανισμών σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η INOVA+ αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αιτήσεων και στην υλοποίηση έργου. Με παρουσία στην Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Πολωνία και τη Γερμανία – συνεργάζεται με έμπειρα και διεπιστημονικά μέλη της ομάδας, τα οποία ενεργούν τακτικά ως εξωτερικοί αξιολογητές και εμπειρογνώμονες σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εμπειρία και η εξειδίκευση, σε συνδυασμό με ένα διεθνές δίκτυο γνωστών συνεργατών, επιτρέπουν στην INOVA+ να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Το CEBS – Education and Social Research Centre (Κέντρο εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός μας είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, της εκπαίδευσης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες επιρρεπείς σε κοινωνικό, οικονομικό και διαπροσωπικό αποκλεισμό.

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας, για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες σχετικά με το έργο SIM4CSOs

Εγγραφείτε