Εκπαιδετικό Υλικό

Το υλικό σε αυτήν την ενότητα απευθύνεται στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, για να ενδυναμώσει τους εθελοντές και τα μέλη του προσωπικού τους. Ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνει τις οργανώσεις, ώστε να βελτιώσουν τις μεθόδους μέτρησης του αντικτύπου τους, έχοντας έτσι μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ομάδες-στόχους τους.
Οι εταίροι του έργου ετοιμάζουν το υλικό το οποίο θα είναι μελλοντικά διαθέσιμο.

Μπορείτε να εμβαθύνετε τη μάθησή σας με την Διαδικτυακή πλατφόρμα μας.