Konsorcjum SIM4CSOs

Konsorcjum składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytutów badań społecznych, ośrodków innowacji społecznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni.

Wiodącym podmiotem jest HIGGS – Higher Incubator Giving Growth and Sustainability – organizacja non-profit, której celem jest wzmocnienie pozycji organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez programy edukacyjne i wspierające w Grecji. Pozostałe kraje zaangażowane w konsorcjum to Chorwacja, Cypr, Włochy, Izrael, Norwegia, Polska i Portugalia.

Podstawowe kryteria

Wszyscy partnerzy spełniają następujące standardy

• Są zainteresowani celami projektu i realizacją rezultatów projektu w praktyce we własnym sektorze;
• Posiadają wiedzę specjalistyczna mająca na celu wniesienie wkładu intelektualnego w wyniki projektu;
• Mają możliwość prowadzenia szkoleń z grupą sektorową;
• Posiadaja umiejętność rozpowszechniania wyników we własnych krajach i na arenie międzynarodowej.

HIGGS to grecka organizacja non-profit, która została założona w 2015 roku w celu wzmocnienia organizacji pozarządowych w Grecji poprzez programy edukacyjne i wspierające. Do tej pory HIGGS wsparł ponad 149 organizacji non-profit poprzez swoje główne programy budowania potencjału: Akcelerator, Inkubator i Doładowywanie. HIGGS ma również bogate doświadczenie w projektach Unii Europejskiej (w granty w ramach programu Erasmus+, funduszu AMIF oraz funduszu EOG) i koncentruje się na pogłębianiu wiedzy w greckim sektorze non-profit poprzez udział w badaniach, tworzenie repozytorium wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i rozpowszechnianie najlepszych praktyk. Dlatego HIGGS działa jako „centrum” wśród organizacji non-profit w Grecji oraz różnych interesariuszy, którzy chcą współpracować się z greckimi organizacjami non-profit.

NOVA to jeden z największych instytutów badawczych nauk społecznych w Norwegii. Instytut prowadzi badania nad różnymi aspektami społeczeństwa i państwa opiekuńczego. Skupia się na całym cyklu życia, od kołyski po grób.

Centre for Social Innovation (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych mogących przynieść pozytywne zmiany podmiotom lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Zespół CSI składa się z bezstronnych, w pełni przygotowanych naukowców, przedsiębiorców, kierowników projektów, trenerów i programistów IT. CSI posiada zdolność do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw oraz zapewniania zrównoważonego wzrostu. Specjalizacja zespołu CSI obejmuje obszary tradycyjnej edukacji i e-learningu, przedsiębiorczości, start-upów, innowacji, kreatywności, negocjacji, doradztwa w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialności społecznej, rozwiązań doradztwa biznesowego, analityki danych, technologii informacyjnych, zarządzania projektami, usługi oceny projektów, walidacja produktów, szkoleń i gier komputerowych.

ACT GRUPA to założona w 2003 r. i zlokalizowana w północnej częsci Chorwacji organizacja pozarządowa, która wzmiacnia ekosystem ekonomii społecznej w Chorwacji i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowym przedmiotem działalności AG jest rozwój biznesu podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie biznesowe oraz edukacja/szkolenia w różnych dziedzinach. Wspiera przedsiębiorców mających wpływ na rozwój i rozszerzanie ich działalności na całym świecie poprzez dostosowane i ustrukturyzowane programy wsparcia, z naciskiem na informacje, edukację, mentoring, promocję i networking. Uważa, że pomiar wpływu społecznego jest ważnym segmentem biznesowym.

CESIE to założona w 2001 r. organizacja pozarządowa z siedzibą na Sycylii, która powstała z inspiracji pracami i teoriami socjologa Danilo Dolci (1924-1997). Jako europejskie centrum studiów i inicjatyw, CESIE łączy konteksty lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz angażuje się w stymulowanie rozwoju i zmian w sferze edukacyjnej, kulturalnej i gospodarczej poprzez tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi i metod. CESIE jest podzielony na sześć jednostek, które współpracują i zarządzają działaniami w następujących dziedzinach: szkolnictwo wyższe i badania naukowe, prawa i sprawiedliwość, dorośli, migracja, szkoła, młodzież.

Cele CESIE to:
• Poprawa uczenia się przez całe życie w Europie poprzez ponadnarodowe projekty angażujące społeczności lokalne
• Promowanie zrównoważonego rozwoju sąsiednich regionów i poza nimi poprzez szkolenia i edukację
• Promowanie postępu i innowacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych
• Wsparcie mobilności edukacyjnej osób w każdym wieku, ponad granicami i sektorami
• Stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez dostosowywanie międzynarodowych dobrych praktyk i metod

Midot to organizacja non-profit, która stara się promować skuteczność i wpływ jako główne kryterium działań społecznych poprzez rozwój zaawansowanych narzędzi do pomiaru społecznego, oceny organizacji non-profit, doradztwa, opracowywania standardów społecznych, mapowania społecznego, badań stosowanych, konferencji i szkoleń.

INOVA+ to portugalska firma specjalizująca się we wspieraniu rozwoju organizacji poprzez innowacyjność, współpracę międzynarodową i dostęp do finansowania. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w europejskich programach finansowania i sukcesom w tym obszarze, INOVA+ regularnie współpracuje z Komisją Europejską i innymi międzynarodowymi organami w zakresie realizacji projektów i usług. Wskutek umożliwienia udziału innych organizacji, INOVA+ jest nie tylko dostawcą usługi w postaci rozbudowy wniosku, lecz również implementacji poszczególnych etapów projektu. Dzięki obecności w Portugalii, Belgii, Polsce i Niemczech, współpracuje z członkami zespołu, którzy regularnie występują jako zewnętrzni ewaluatorzy i eksperci w różnych programach europejskich.

CEBS – Education and Social Research Centre is a non for profit association. Our mission is to support the development of the civil society, education and to promote entrepreneurship, with particular regards to groups exposed to risks of social, economic and interpersonal exclusion.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać wiadomości i informacje o projekcie SIM4CSOs

Subskrybuj